Hiệu trưởng

Trần Văn Liêu
Trần Văn Liêu

Ngày sinh: 29/1/1976

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Đại học

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0389687854

Phó Hiệu trưởng

Lê Đức Hạnh
Lê Đức Hạnh

Ngày sinh: 24/3/1977

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Đại học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0977247537

Trường THCS Hiền Ninh